سفارش سناریو نویسی موشن گرافیک

1 موارد مورد نیاز
2 اطلاعات تکمیلی و پرداخت
  • این متن ( دیالوگ ) در نهایت میتواند توسط گوینده نیز خوانده شود.
  • اینکه میخواهید سناریو موشن گرافیک ، چه میزان زمانی مطلب را بیان کند.
  • موارد مهمی که میخواهید حتما به آنها توجه شود را یادداشت کنید.
  • 0 تومان