پرزنتیشن

موشن گرافیک ارائه پروژه (پرزنتیشن)

1 نام و زمان موشن گرافیک
2 گوینده
3 موارد مورد نیاز
4 توضیح پروژه به ما
5 تکمیل و پرداخت