کمپین تبلیغاتی توکا - بازاریابی ویدیویی

کمپین تبلیغاتی با موشن گرافیک راه اندازی کُن !

بهتر و تاثیر گذار دیده شوید و پس از هر دوره برگزاری کمپین تبلیغاتی از نتایج آن شگفت زده خواهید شد. تبلیغات خود را با هزینه ای هدفمند شروع کنید. برای شروع کمپین تبلیغاتی یکی از روش های زیر را انتخاب کنید تا کمپین تبلیغاتی شما هرچه با شکوه تر برگزار شود. تضمین نتیجه ای مطلوب پس از برگزاری هر دوره به همراه مشاوره گام به گام در هر قدم و تبلیغاتی شایسته کسب و کار شما. اگر همچنان برای راه اندازی کمپین خود تردید دارید با ما به صورت رایگان در ارتباط باشید تا اهداف را با هم بررسی کنیم.

کمپین تبلیغاتی یک ماهه

مناسب استارت آپ
تومان 650/000 دوره 1 ماه
 • ساخت 1 موشن گرافیک برای معرفی شما (1 دقیقه)
 • ساخت 1 موشن گرافیک به خواست شما (30 ثانیه )
 • ساخت 2 اینستاگرام انیمیشن پست (10 ثانیه)
 • اینستاگرام انیمیشن استوری
 • طرح شتابدهنده اینستاگرام
کم هزینه

اطلاعات کمپین یک ماهه

 1. 1- شروع کمپین با ساخت موشن گرافیک معرفی کسب و کار شما خواهد بود که سناریو آن توسط تیم توکا آماده و با هماهنگی شما انجام داده خواهد شد.
 2. 2- با توجه به نوع کسب و کار و یا خدمات شما 1 موشن گرافیک در فاصله زمانی 10 روزه کاری آماده میشود که به معرفی خود محصول و یا قسمتی از خدمات شما در هر قسمت خواهد پرداخت.
 3. 3- با تقسیم زمانی و با در نظر گرفتن مناسب ترین زمان انتشار در طول یک ماه ، برای شما 2 موشن گرافیک (10 ثانیه ای) پست اینستاگرامی با سایز مناسب و مخصوص اینستاگرام آماده و مابین زمان های خالی هفته پیشنهاد انتشار به شما داده ، و تحویل خواهد شد.

کمپین دو ماهه

مناسب کسب و کارهای روبه رشد
تومان 1/000/000 دوره 2 ماه
 • ساخت 1 موشن گرافیک برای معرفی شما (1 دقیقه)​
 • ساخت 1 موشن گرافیک به خواست شما (1 دقیقه )
 • ساخت 2 اینستاگرام انیمیشن پست (15 ثانیه)
 • ساخت 2 اینستاگرام انیمیشن پست (10 ثانیه)
 • ساخت 2 اینستاگرام انیمیشن استوری (10 ثانیه)
 • شتابدهنده اینستاگرام 1000 view موشن گرافیک معرفی شما
اقتصادی

اطلاعات مختصر در ارتباط با کمپین دو ماهه

 1. 1- شروع کمپین با ساخت موشن گرافیک معرفی کسب و کار شما خواهد بود که سناریو آن توسط تیم توکا آماده و با هماهنگی شما انجام داده خواهد شد.
 2. 2- با توجه به نوع کسب و کار و یا خدمات شما 1 موشن گرافیک در فاصله زمانی 10 روزه کاری آماده میشود که به معرفی خود محصول و یا قسمتی از خدمات شما در هر قسمت خواهد پرداخت.
 3. 3- با تقسیم زمانی و با در نظر گرفتن مناسب ترین زمان انتشار در طول دو ماه ، برای شما 2 موشن گرافیک (15 ثانیه ای) پست اینستاگرامی و 2 موشن گرافیک (10 ثانیه ای) پست اینستاگرامی با سایز مناسب و مخصوص اینستاگرام آماده و مابین زمان های خالی هفته پیشنهاد انتشار به شما داده ، و تحویل خواهد شد.
 4. 4- استوری در دیده آنها که موفق به دیدن شما از طریق پست ها نشده اند بسیار تاثیر گذار است . در طول این دو ماه 2 موشن گرافیک حرفه ای مناسب با سایز استوری اینستاگرام تهیه و در طول زمان به شما تحویل داده خواهد شد.
 5. 5- برای بهتر دیده شدن موشن گرافیک معرفی شما تضمین میکنیم که 1000 بازدید اینستاگرامی برای شما ایجاد خواهیم کرد.
 6. 6- در طول برگزاری کمپین در کنار شما خواهیم بود.

کمپین تبلیغاتی سه ماهه

مناسب کسب و کارهای پیشرفته
تومان 2/900/000 دوره 3 ماه
 • ساخت 1 موشن گرافیک برای معرفی شما (1 دقیقه)​
 • ساخت 4 موشن گرافیک به خواست شما (1 دقیقه )
 • ساخت 5 اینستاگرام انیمیشن پست (15 ثانیه)
 • ساخت 5 اینستاگرام انیمیشن پست (10 ثانیه)
 • ساخت 5 اینستاگرام انیمیشن استوری (15 ثانیه)
 • ساخت 5 اینستاگرام انیمیشن استوری (10 ثانیه)
 • شتابدهنده اینستاگرام 2000 view موشن گرافیک معرفی شما
بهترین بازده

اطلاعات مختصر در ارتباط با تبلیغات سه ماهه

 1. 1- بهترین نوع تبلیغات ، تبلیغات بلند مدت است. شروع این کمپین با ساخت موشن گرافیک معرفی کسب و کار شما خواهد بود که سناریو آن توسط تیم توکا آماده و با هماهنگی شما انجام داده خواهد شد. زمان اجرای این کمپین تبلیغاتی 3 ماه خواهد بود تا حضور شما را در بازار هدف تثبیت کند.
 2. 2- با توجه به نوع کسب و کار و یا خدمات شما 4 موشن گرافیک در فاصله زمانی حدودا 10 روزه کاری آماده میشود که به معرفی خود محصول و یا قسمتی از خدمات شما در هر قسمت خواهد پرداخت.
 3. 3- با تقسیم زمانی و با در نظر گرفتن مناسب ترین زمان انتشار در طول سه ماه ، برای شما پنج موشن گرافیک (15 ثانیه ای) پست اینستاگرامی و ده موشن گرافیک (10 ثانیه ای) پست اینستاگرامی با سایز مناسب و مخصوص اینستاگرام آماده و مابین زمان های خالی هفته پیشنهاد انتشار به شما داده ، و تحویل خواهد شد.
 4. 4- استوری ها شما را در دیده آنها که موفق به دیدن شما از طریق پست ها نشده اند نگه میدارد. در طول این سه ماه 5 موشن گرافیک حرفه ای مناسب با سایز استوری اینستاگرام (15ثانیه) و 5 اینستاگرام انیمیشن استوری (10 ثانیه) تهیه و در طول زمان به شما تحویل داده خواهد شد.
 5. 5- برای بهتر دیده شدن موشن گرافیک معرفی شما تضمین میکنیم که 2000 بازدید اینستاگرامی برای شما ایجاد خواهیم کرد.
 6. 6- در طول برگزاری کمپین در کنار شما خواهیم بود.