قوانین و تفاهم نامه سفارش ساخت موشن گرافیک اختصاصی وب سایت توکا

این تفاهم نامه فی ما بین وب سایت توکا tookaa.ir و سفارش دهنده که در این تفاهم نامه “کارفرما” نامیده شده است ، میباشد.

1- زمان تحویل موشن گرافیک 1 روزه کاری الی 7 روزه کاری میباشد.

2- پایین بودن قیمت های ساخت موشن گرافیک به این علت میباشد که کارفرما نمیتواند تغییری به قسمت های ساخت موشن گرافیک ها از نظر المان های گرافیکی دهد ( ثبت سفارش شما نشان دهنده مطلوب بودن کیفیت کار  وب سایت توکا است ) و توکا میتواند متناسب با موضوع و سناریو موشن گرافیک سفارش داده شده و با توجه به نمونه کارهای موجود که کارفرما آن را مطلوب دانسته است با کیفیت نمایش داده شده از قبل ، طراحی ساخت موشن گرافیک را نهایی و به کارفرما تحویل دهد.

3- ارسال عکس های با کیفیت وظیفه کارفرما میباشد و در صورت بی کیفیت شدن موشن گرافیک حق اعتراض نخواهد داشت.

4- تا یک ساعت بعد از پرداخت امکان لغو سفارش موجود است در غیر اینصورت هزینه پرداخت شده مسترد نخواهد شد.

5- توکا متعهد است در زمان مشخص شده در بند (1) کار نهایی را به کارفرما تحویل دهد.

6- کارفرما میتواند فقط یک مرتبه پس از تحویل موشن گرافیک ساخت شده درخواست بازبینی دهد در غیر اینصورت با تفاهم جدید و پرداخت هزینه برای بازبینی این کار انجام خواهد شد. هزینه بازبینی با توجه به میزان کار خواسته شده و بررسی توسط متخصصین وب سایت توکا خواهد بود.

7- زمان بازبینی 1 روز کاری الی 7 روز کاری خواهد بود.

8- نریشن ( گوینده ) به عهده کارفرما میباشد در حال حاضر خدمات نریشن از سمت توکا انجام نمیشود. ( بزودی اضافه خواهد شد )

این تفاهم نامه ممکن است تغییر کند و این حق را وب سایت توکا خواهد داشت. در صورت سفارش های آتی این تفاهم نامه را مجددا مطالعه نمایید.